ایمیل

info@wintonoil.com

Winton ATF III

روغن دنده اتوماتیک ATF III وینتون با بالاترین کارایی جهت استفاده در سیستم انتقال قدرت خودرو های مدرن که از استاندارد دکسترون تبعیت می کنند، طراحی شده است. همچنین قابل استفاده در تمامی خودرو های اروپایی روز دنیا و قابل استفاده در سیستم فرمان خودرو ها می باشد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ATF III 6 140 220 33- 0.860