ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 6000

روغن موتور وینتون 6000 محصولی از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی مناسب می باشد که با استفاده از مواد افزودنی مرغوب برای مصرف ماشین های بنزینی و دیزلی توصیه می گردد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

40SC/CC 15 95 240 24- 0.887 2.4
50SC/CC 20 95 240 24- 0.889 2.4
20W-50 SC/CC 18 120 240 24- 0.898 2.4