ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 20W50 SC 1L

روغن موتور وینتون 6000 محصولی از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی مناسب می باشد که با استفاده از مواد افزودنی مرغوب برای مصرف ماشین های بنزینی و دیزلی توصیه می گردد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

40SC/CC 15 95 240 24- 0.887 2.4
50SC/CC 20 95 240 24- 0.889 2.4
20W-50 SC/CC 18 120 240 24- 0.898 2.4