ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 7000

وینتون 7000 روغن موتور چند درجه ای است که جهت استفاده در انواع خودرو های تنفس طبیعی که این سطح از کیفیت جهت استفاده در آنها توصیه شده است، می باشد. این روغن از ترکیب روغن پایه معدنی با کیفیت، مقدار کافی پکیج و افزودنی های لازم فرموله گردیده است.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

20W-50 SE/CC 18 125 240 24- 0.880 4